• iPad met hand boven Kaarten App
  • iPad met vinger boven thuis knop
  • iPad met vinger boven thuis knop

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met M-Training Illustration afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of training is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en coaching.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of coaching komt tot stand door het accepteren van de Algemene Voorwaarden van M-Training.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 M-Training behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of training zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 8 deelnemers per workshop of training, afhankelijk van het te behandelen onderwerp. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of training]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden of verzetten door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via de bevestigingsmail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of training wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
3.5 Verzetten dient via de bevestigingsmail te gebeuren.
3.6 Bij verzetten van een workshop of training worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.7 U kunt alleen verzetten naar een overeenkomstige workshop of training. Als er geen overeenkomstige workshop of training beschikbaar is kan in overleg met M-Training gekeken worden naar een andere workshop of training.

4. Annulering/verplaatsing door M-Training
4.1 M-Training is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 M-Training is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of training te wijzigen. De deelnemers wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 M-Training is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering voor aanvang van de workshop of training te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met M-Training.
5.2 Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘M-Training voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of training? Neem dan contact met M-Training op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 M-Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.
7.2 M-Training is niet verantwoordelijk voor verlies of herstel van of inbreuk op gegevens of programma's of voor verlies van gebruik van apparatuur ten gevolge van de door M-Training geleverde workshops of training.

8: Intellectueel eigendom
8.1 Al het workshop-materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of trainingmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan M-Training toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M-Training is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

9: Overig
9.1 M-Training behoudt zich altijd het recht om de workshops en training inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

10: Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van M-Training en overeenkomsten tussen M-Training en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.